Tham khảo ngay 10 mẫu luận văn quản lý nhà nước về du lịch có link tải miễn phí

1. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Quảng Nam


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Quảng Bình

Tên đề tài: ”Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam”

Tóm tắt nội dung:

– Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, ngành du lịch Quảng Nam đã có những bước tiến bộ vượt bậc, trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng, góp phần vào sự tăng trưởng của tỉnh.

– Bên cạnh các thành tích đạt được, ngành du lịch vẫn còn những tồn tại, điểm yếu như: quy hoạch kém, các dự án chậm triển khai, chưa có điểm du lịch đặc thù của địa phương. 

– Vì vậy tác giả dành nhiều thời gian nghiên cứu và trình bày bài luận văn qua 3 chương chính:

 • Chương 1

  : Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về du lịch

 • Chương 2

  : Thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • Chương 3

  : Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Quảng Nam

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

2. Luận văn quản lý nhà nước với hoạt động du lịch


Luận văn quản lý nhà nước với hoạt động du lịch 

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Tóm tắt nội dung:

– Ở Việt Nam, sau gần 30 năm đổi mới và phát triển, ngành du lịch đã có nhiều khởi sắc, thay đổi diện mạo.

– Trong những năm qua, Phú Thọ đã tập trung đầu tư phát triển du lịch đồng bộ trên cả ba nội dung: Xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và xây dựng hệ thống cơ sở và đội ngũ nhân viên ngành du lịch.

– Nhưng thực tế chưa đạt được nhiều thành tựu như mong đợi nên tác giả Bùi Thị Đức Hằng đã dành nhiều công sức và thời gian để tìm hiểu về đề tài này. Tác giả thực hiện viết bài luận văn nhằm thực hiện các mục tiêu:

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với HĐDL trong điều kiện đổi mới hiện nay ở Việt Nam nói chung và ở cấp tỉnh nói riêng.

 • Phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với HĐDL của tỉnh Phú Thọ từ năm 2005 đến năm 2013; từ đó đánh giá các kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.

 • Đề xuất các giải pháp đổi mới và hoàn thiện quản lý nhà nước đối với HĐDL ở tỉnh Phú Thọ, nhằm khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng du lịch của tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

3. Luận văn quản lý nhà nước trong kinh doanh du lịch


Luận văn quản lý nhà nước trong kinh doanh du lịch

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum”

Tóm tắt nội dung:

– Quản lý nhà nước về du lịch tại Kon Plông còn nhiều hạn chế, thiếu tầm nhìn tổng thể về phát triển du lịch nên sản phẩm du lịch còn đơn điệu, trùng lặp, kém hấp dẫn và không thể hiện được tính đặc thù.

– Để du lịch huyện Kon Plông thật sự phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn thì việc cấp bách hiện nay là cần đánh giá toàn diện hiện trạng, đề ra các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

– Trong bài luận văn này tác giả sẽ trả lời trực tiếp cho các câu hỏi:

 • Tiềm năng phát triển du lịch của huyện Kon Plông là gì?

 • Hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông diễn ra như thế nào?

 • Hiện nay công tác QLNN trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông được thực hiện như thế nào?

 • Các giải pháp QLNN nào cần thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

4. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch biển


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch biển

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về du lịch biển từ thực tiễn tỉnh Quảng Trị”

Tóm tắt nội dung:

– Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian cụ thể là:

 • Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

 • Phạm vi thời gian: Các số liệu phục vụ để đánh giá thực trạng được thu thập trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2023; các định hướng và giải pháp thực hiện đề xuất trong luận văn được thực hiện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

5. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch tại thành phố


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch tại thành phố

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng”

Tóm tắt nội dung:

 • Đà Lạt là thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng với hơn 120 năm hình thành, phát triển có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch, nhất là các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng núi và tham quan thắng cảnh.

 • Tuy nhiên cũng như các ngành kinh tế khác, ngành du lịch Đà Lạt vẫn phát triển chưa xứng với tiềm năng lợi thế so sánh vốn có của địa phương.

 • Nguyên nhân chủ yếu là do công tác xây dựng và thực hiện các văn bản quản lý nhà nước và các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch còn chưa tốt; tổ chức bộ máy và nhân sự quản lý nhà nước về du lịch còn nhiều bất cập; công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện tốt…

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

6. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch cấp huyện

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình”

Tóm tắt nội dung:

– Tác giả viết luận văn này với mục đích nghiên cứu lý luận, khảo sát, tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đánh giá thực trạng vấn đề quản lý nhà nước về du lịch của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

– Từ đó tìm ra các phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện, đẩy mạnh hơn nữa và góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước để phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch trên địa bàn huyện.

– Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu và bổ sung, chọn lọc nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch và quản lý nhà nước về du lịch.

 • Phân tích thực trạng quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Quảng Trạch trong thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế.

 • Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước về du lịch ở huyện Quảng Trạch trong thời gian tới.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

7. Luận văn quản lý nhà nước về phát triển du lịch


Luận văn quản lý nhà nước về phát triển du lịch

Tên đề tài: “Quản lý nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh”

Tóm tắt nội dung:

– Du lịch bền vững là khái niệm không mới đối với du lịch Việt Nam. Nhưng ở thời điểm kinh tế thế giới đang khủng hoảng, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn, du lịch bền vững trở thành mối quan tâm đặc biệt trong chiến lược phát triển ngành.

– Thành phố Trà Vinh có tiềm năng rất tốt, đặc biệt là tài nguyên du lịch biển và sông nước.

– Tác giả đã tiến hành nghiên cứu, tìm ra định hướng và giải pháp phù hợp giúp cho việc quản lý của Nhà nước phát huy hết sức mạnh vốn có, tạo điều kiện cho du lịch Trà Vinh phát triển một cách bền vững.

– Kết cấu bài luận văn gồm 3 chương:

 • Chương 1

  : Cơ sở khoa học quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững.

 • Chương 2

  : Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 • Chương 3

  : Giải pháp hoàn thiện quản lý Nhà nước về phát triển du lịch bền vững tại địa bàn Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

8. Luận văn tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch


Luận văn tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch

Tên đề tài: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Tóm tắt nội dung:

 • Trong bài luận văn này đối tượng nghiên cứu của tác giả là về công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 • Phạm vi nghiên cứu:

  • Về không gian nghiên cứu: nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  • Về thời gian nghiên cứu: từ năm 2012 đến năm 2023.

  • Về nội dung nghiên cứu: nghiên cứu vấn đề lý luận chung như khái niệm, vai trò, nội dung về quản lý nhà nước về du lịch; đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Lạng Sơn.

 • Dựa trên số liệu thực trạng du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2018, trong quá trình thực hiện luận văn, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tôi đã sử dụng phương pháp nghiên cứu như:

  • Phương pháp thu thập số liệu.

  • Phương pháp phân tích tổng hợp.

  • Phương pháp so sánh.

  • Phương pháp phân tích ảnh hưởng của các nhân tố.

  • Phương pháp phân tích số.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

9. Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch


Luận văn hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch

Tên đề tài: “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Tóm tắt nội dung:

 • Du lịch ngay từ xa xưa đã được ghi nhận như là một sở thích, một hoạt động của con người. 

 • Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội của con người.

 • Quảng Trị cũng là địa phương có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là hệ thống các di tích lịch sử – văn hóa và cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hào hùng của dân tộc Việt Nam.

 • Công tác quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò then chốt, tạo tiền đề cơ bản cho du lịch Quảng Trị được phát triển mạnh mẽ hơn.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

10. Luận văn hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch


Luận văn hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch

Tên đề tài: Hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Tóm tắt nội dung:

 • Với những điều kiện văn hóa, tự nhiên và giao thông như vậy, huyện Ba Vì được đánh giá là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển nhiều loại hình du lịch.

 • Tác giả lựa chọn đề tài này dựa trên 3 lý do:

  • Về mặt lý luận: Ngành du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch là động lực để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế đất nước và làm thay đổi mọi mặt của từng địa phương.

  • Về mặt pháp lý, hoạt động Quản lý nhà nước về du lịch có vai trò hình thành và hoàn thiện môi trường pháp lý toàn diện, ổn định cho hoạt động du lịch trong cả nước, cho từng vùng và từng địa phương cụ thể.

  • Về mặt thực tiễn, du lịch của Ba Vì hiện nay phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa khai thác hết các thế mạnh của mình.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

11. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch Sapa


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch Sapa

Tên đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai

Nội dung chính: 

 • Bài luận văn quản lý nhà nước về du lịch Sapa trên đã

  đưa ra cơ sở lý luận và thực tiễn

  ,

  phương pháp nghiên cứu

  , đặc biệt là

  làm rõ thực trạng

  quản lý nhà nước về du lịch tại Sapa.

 • Qua đó, giả đã

  đề xuất một số giải pháp

  nhằm tăng cường quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn

  Thị xã Sapa như: hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật; kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước; tuyên truyền, quảng bá, hợp tác quốc tế về du lịch…

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

12. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch Huế


Luận văn quản lý nhà nước về du lịch Huế

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung chính: 

 • Bài luận văn quản lý nhà nước về du lịch Huế này đã tập trung

  làm rõ các vấn đề lý luận

  ,

  những kết quả đạt được

  những điểm hạn chế

  trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh này

 • Đặc biệt, tác giả đã

  đưa ra định hướng

  mục tiêu phát triển

  du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời

  kiến nghị một số giải pháp

  nhằm h

  oàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

13. Tổng hợp 40 đề tài luận văn quản lý nhà nước về du lịch hấp dẫn nhất

 1. Quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Giang

 2. Hoạt động quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Hà Nội

 3. Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về du lịch tâm linh ở Thị xã Quảng Trị

 4. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch ”Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Thừa Thiên Huế”

 5. Quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh Tây Ninh

 6. Nghiên cứu công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Bắc Ninh

 7. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong hội nhập quốc tế

 8. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bo Kẹo Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào

 9. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch ”Quản lý nhà nước về phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk”

 10. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 11. Một số giải pháp về quản lý nhà nước ngành du lịch tại tỉnh Đồng Nai trong nền kinh tế thị trường

 12. Quản lý nhà nước về du lịch trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam bằng pháp luật

 13. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch ”Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”

 14. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn Huyện Chiêm Hóa, Tỉnh Tuyên Quang

 15. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

 16. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch mẫu ”Quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”

 17. Quản lý nhà nước về du lịch ở tỉnh Tây Ninh

 18. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch ”Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”

 19. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

 20. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai

 21. Luận văn quản lý nhà nước về du lịch “Quản lý nhà nước về du lịch làng nghề trên địa bàn thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam”

 22. Một số giải pháp về quản lý nhà nước cho du lịch tại đồng bằng sông Cửu Long trong nền kinh tế thị trường

 23. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 24. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

 25. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch mẫu ”Quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch tại Hải Phòng”

 26. Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch tại tỉnh Thái Nguyên

 27. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 28. Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 29. Quản lý nhà nước về du lịch tại quận Đồ Sơn thành phố Hải Phòng

 30. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch mẫu ”Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng”

 31. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch – Bài học kinh nghiệm từ các quốc gia Đông Nam Á đối với Việt Nam trong hoạt động này

 32. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch biển trong thời kỳ hội nhập quốc tế – Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch biển

 33. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch – So sánh thực trạng hoạt động quản lý nhà nước về du lịch Việt Nam và Thái Lan

 34. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch biển tại các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ – Làm rõ một số yếu tố ảnh hưởng và định hướng hoàn thiện

 35. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch Sapa – Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trên

 36. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch Huế – Cơ hội và những thách thức mới trong giai đoạn hợp tác quốc tế về du lịch

 37. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch biển – Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này ở nước ta hiện nay

 38. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch mẫu – Phương hướng hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về du lịch mấy 

 39. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch Sapa và tiềm năng đẩy mạnh kinh tế khu vực Tây Bắc Bộ

 40. Đề tài quản lý nhà nước về du lịch mẫu và bài học trong hoạt động gìn giữ, quảng bá bản sắc dân tộc

14. 4 bí kíp để làm tốt bài luận

14.1. Lý chọn chọn đề tài thuyết phục

Bí kíp đầu tiên chính là lý do chọn đề tài thuyết phục. Tại sao bạn lại chọn đề tài này? Vì sao nghiên cứu vấn đề này? là câu hỏi mà các thầy cô thường đặt ra. Nên bạn cần chuẩn bị kỹ để có thể trả lời một cách thuyết phục nhất đồng thời thể hiện những lý do đó trong bài luận văn của mình.

14.3. Tóm tắt nội dung cốt lõi trong phần kết luận

Bí kíp thứ ba là tóm tắt nội dung cốt lõi trong phần kết luận. Phần này sẽ tổng hợp lại một lần nữa cho người đọc về nội dung của bài luận văn của bạn. Một phần kết luận ngắn gọn, súc tích và đủ ý luôn ghi điểm đối với các thầy cô trong hội đồng.

14.4. Chú ý quy định trình bày của trường

Bí kíp thứ tư là chú ý quy định trình bày của các trường. Mỗi trường đều có quy định riêng về quy cách trình bày bài luận văn. Vì vậy để tránh mất điểm không cần thiết bạn nên tham khảo quy định này để hoàn thiện bài luận văn một cách tốt nhất.